Dokumenty

Podnety a sťažnosti
pdf List neznámeho pisateľa zo dňa 28.07.2016
Územný plán obce Zamarovce
pdf Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu
VOĽBY DO NR SR
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Vyhlásenie volieb do NR SR 5. marca 2016
pdf Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR
odt Výsledy volieb do NR SR v obci Hrabovka
Hlavný kontrolór obce
sem môžeš vložiť stručný popis skupiny dokumentov
pdf Vyhlásenie voľby HK obce Hrabovka
pdf Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2016
pdf Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018
pdf Stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2015
pdf Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2016
doc Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019
docx Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrabovka 2014-2020
pdf Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Trenčin
Zmena a doplnok č. 2 územného plánu mesta Trenčín - Terminál
pdf Onámenie o vypracovaní strategického dokumentu
pdf Územ.plán mesta Trenčín, zmeny a doplnky č. 2 - Terminál - návrh
Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 15. novembra 2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia 15. novembra 2014. Voliť v nich budeme starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Bližšie informácie a vzory tlačív nájdete na stránke www.minv.sk - voľby do orgánov samosprávy obcí 2014.
pdf Oznámenie o počte obyvateľov obce Hrabovka
pdf Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
pdf Podávanie kandidátnych listín
docx Informácia pre voliča
pdf Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce Hrabovka
pdf Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Hrabovke
Lesné družstvo pozem. spol. Hrabovka
pdf Návrh zmluvy o pozemkovom spoločenstve
pdf Pozvánka
pdf STANOVY Lesného družstva pozemkového spoločenstva Hrabovka
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Dolná Súča
pdf ÚPN-O
Verejná vyhláška
oznámenie
pdf Obvodný úrad životného prostredia Trenčín - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová - povolenie
pdf Obvodný úrad životného prostredia Trenčín - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára - Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
pdf Rozhodnutie - Obvodný úrad životného prostredia 16.4.2013
pdf Návrh na určenie ochranných pásiem PHO VZ Hrabovka-Mlynský náhon
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
pdf Oznámenie o doručení písomnosti
pdf Oznámenie o doručení písomnosti - Anton Holúbek ml.
pdf Oznámenie o doručení písomností - Holúbek Anton, ml.
pdf Oznámenie o doručení písomností - Holúbek Anton, ml.
pdf Oznámenie o doručení písomnosti, Holúbek Anton ml.
pdf Návrh na určenie ochranných pásiem I., II., a III. stupňa vodárenského zdroja "Mlynský náhon Hrabovka" - Verejná vyhláška
pdf Verejná vyhláška na zmenu stavby pred jej dokončením v k.ú. Hrabovka, Michal Bojda , Hviezdoslavova 17, 91101 Trenčín
pdf Verejná vyhláška - rozhodnutie Mlynský náhon Hrabovka
pdf Oznámenie o doručení písomností - Holúbek Anton, ml.
pdf Verejná vyhláška - stavebné povolenie v k.ú. Hrabovka, Ing. Branislav Ježík a manželka Anna Ježíková, Bazovského 2745/8, 911 08 Trenčín
pdf Oznámenie o doručení písomnosti, Holúbek Anton ml.
pdf Odvolanie voči rozhodnutiu - upovedomenie účastníkov konania - vyhlásenie pásiem hyg.ochrany vodovod
pdf Oznám. o začatí staveb. konania - Ján Vlk, Dolná Súča - Predaj.sklad so záhrad. náradím v obci Dolná Súča. SO - Vjazd na pozemok z cesty III/507 23, SO spevnené plochy
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Panák
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Chmelina
pdf Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
pdf Verejná vyhláška - zmena územného plánu mesta Trenčín
pdf Verejná vyhláška - zmena územného plánu mesta Trenčín, grafická časť
docx Verejná vyhláška - zmena územného plánu mesta Trenčín, textová časť
pdf Oznámenie o doručení písomnosti, Ondračka Ján st.
pdf Verejná vyhláška - Mlynský náhon Hrabovka
pdf Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
pdf Verejná vyhláška - prerokovanie a schvaľovanie dokumentácie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Trenčín
pdf Verejná vyhláška - Oznámenie o mieste uloženia písomnosti
pdf Oznámenie o doručení písomnosti, Holúbek Anton, ml.
pdf Verejná vyhláška - OV/454/15/PR - 003
pdf Verejná vyhláška - Rozhodnutie - Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára- Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová
Civilná ochrana
doc Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
pdf Oznámenie o zrušení trvalého pobytu, Chmelina
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh
Oznámenie - vývoz odpadových vôd
doc Oznam - vývoz žumpy
Záverečný účet a Výročná správa
xls Hodnotenie programov 2010
doc Záverečný účet 2010
doc záverečný účet 2013
doc Hodnotenie programov 2013
pdf Záverečný účet 2014
pdf Záverečný účet 2015-schválený 26.4.2016
pdf správa auditora za rok 2015
pdf Výročná správa obce Hrabovka za rok 2015
Štatút obce Hrabovka
doc Štatút obce Hrabovka
doc Štatút obce Hrabovka 2012
Rozpočet
doc Programový rozpočet 2011
xls Programový rozpočet 2011-2013
doc Programový rozpočet obce Hrabovka na rok 2012
xls Programový rozpočet 2012-2014
pdf Rozpočet na r. 2014-2016
pdf Rozpočet na r. 2015-2017
pdf Rozpočet na roky 2016 - 2018
pdf Schválený rozpočet na rok 2017-2019
Odkazy
odkazy je možné otvoriť v prehliadači Explorer
wbl[ Hrabovská kapela
wbl[ DHZ Hrabovka
Spoločný stavebný úrad
aspx Tlačivá "daň z nehnuteľnosti"
html Civilná ochrana
Overenie podpisu, Osvedčenie listiny
doc overenie podpisu
doc osvedčenie listiny
Informácie
doc Dôležité telefónne čísla
doc Výrub drevín
doc Odpady
doc Sadzobník poplatkov
doc Rybársky lístok
doc Zdravotné stredisko v Dolnej Súči
doc Miestne organizácie
doc Cenník služieb od 1.1.2012
Evidencia obyvateľstva
doc Štatistika
doc Povinnosti- prihlásenie a odhlásenie z pobytu
Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva
doc Uznesenia OcZ z 5.2.2009
doc Uznesenia OcZ z 9.4.2009
doc Uznesenia OcZ z 5.6.2009
doc Uznesenia OcZ z 7.8.2009
doc Uznesenia OcZ z 15.10.2009
doc Uznesenia OcZ z 11.02.2010
doc Uznesenia OcZ z 16.04.2010
doc Uznesenia OcZ z 23.06.2010
doc Uznesenia OcZ z 27.08.2010
doc Uznesenia OcZ z 17.12.2010
doc Uznesenia OcZ z 18.02.2011
doc Uznesenia OcZ z 21.04.2011
doc Uznesenia OcZ z 24.6.2011
docx uznesenia OcZ z 02.03.2012
pdf Uznesenia OcZ z 27.4.2012
docx Uznesenia OcZ z 29.06.2012
docx Uznesenia OcZ z 14.09.2012
docx Uznesenia OcZ z 23.11.2012
docx Uznesenia OcZ z 14.12.2012
docx Uznesenia OcZ z 8.3.2013
docx Uznesenia OcZ z 10.05.2013
doc Uznesenia OcZ z 28.6.2013
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 20.9.2013
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 22.11.2013
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 16.12.2013
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 7.3.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 25.04.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 10.6.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 13.6.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 18.6.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 25.6.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 13.8.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 19.9.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 7.11.2014
pdf Zápisnica a uznesenia ustanovujúceho OcZ z 5.12.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 16.12.2014
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 20.1.2015
pdf Zápisnica a uznesenia z rokovania OcZ zo dňa 28.04.2015
pdf Zápisnica a uznesenia OcZ z 30.06.2015
pdf Zápisnica a uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva dňa02.09.2015
pdf Zápisnica a uznesenia z mimoriadneho rokovania OCZ dňa 22.09.2015
pdf Zápisnica z neplánovaného zasadnutia OcZ 15.10.2015
pdf Zápisnica a uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva 15.12.2015
pdf Zápisnica a uznesenia z neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva 19.01.2016
pdf Zápisnica z neplánovaného zasadnutia 24.02.2016
pdf Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 26.4.2016
docx Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 28.6.2016
pdf Zápisnica z plánovaného zasadnutia OcZ 27.09.2016
docx Zápisnica a uznesenia z neplánovaného zasadnutia OcZ 22.11.2016
docx Zápisnica a uznesenia z plánovaného zasadnutia OcZ 15.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenia
doc VZN k vylepovaniu volebných plagátov
doc VZN č. 2/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
doc VZN č.3/2009 o miestnych poplatkoch za komunálny odpad
doc VZN č.4/2009 o miestnych daniach od 1.1.2010
doc návrh VZN č. 01/2010 o udržiavaní čistoty na území Obce Hrabovka
doc Návrh VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrabovka
doc VZN č. 1/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Hrabovka
doc VZN č.2/2011 o miestnych daniach od 1.1.2012
doc VZN č. 3/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady od 1.1.2012
doc Návrh VZN č.1/2012 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
doc Návrh VZN č. 2/2012 o verejnom poriadku na území obce Hrabovka
doc VZN č. 1/2012 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi
doc VZN č. 2/2012 o verejnom poriadku na území obce Hrabovka
docx VZN č.3/2012 o niektorých podmienkach držania psov v katastrálnom území obce Hrabovka
pdf VZN č. 1/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
pdf Návrh VZN č. 1/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska na úzení obce Hrabovka
pdf Návrh VZN č. 2/2014 o úhradách za služby poskytované obcou Hrabovka
pdf VZN č. 1/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Hrabovka
pdf VZN č. 2/2014 o úhradách za služby poskytované obcou Hrabovka
pdf Návrh VZN č. 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp
pdf VZN č. 4/2014 o verejnom poriadku na území obce Hrabovka
pdf VZN č. 5/2014 Obce Hrabovka o vylepovaní volebných plagátov
pdf VZN č. 1/2015 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác - návrh
pdf Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku
pdf Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 obce Hrabovka o miestnom poplatku za komunálne odpady
pdf VZN č.1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabovka
pdf VZN č. 2/2016 O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku
pdf VZN č. 3/2016 O podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Hrabovka
pdf VZN č. 4/2016 o číslovaní stavieb
pdf VZN č. 5/2016 o sťažnostiach a petíciach
pdf VZN č. 6/2016 obce o správnych poplatkoch
pdf VZN č. 7/2016 o daniach a miestnych poplatkoch za KO
pdf VZN č. 8/2016 o podmienkach držania psov
pdf VZN č. 9/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
Cintorín
doc Prevádzkový poriadok pohrebiska