Aktuality

Oznam - neplánované zasadnutie OcZ 22.11.2016
Oznam

Oznamujeme, že dňa 22. novembra 2016 o 17.00 hod. sa uskutoční neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabovke v sále KD v Hrabovke s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie zmlúv RVS Vlára-Váh
4. Záver

Eva Mráziková, starostka obcePozvánka - plánované zasadnutie OcZ 27.09.2016
Pozvánka

Pozývame Vás na plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 27. septembra 2016 o 17.00 hod. v sále KD v Hrabovke s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. VZN č. 2/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody
v čase jej nedostatku
5. VZN č- 3/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach na území obce Hrabovka
6. VZN č. 4/2016 o číslovaní stavieb
7. Spoločenská zmluva RVVS Vlára-Váh
8. Výročná správa za rok 2015 a správa auditora
8. Čerpanie rozpočtu obce k 30.9.2016
9. Rôzne
10. Záver

Eva Mráziková, starostka obce

Poďakovanie starostky obce
POĎAKOVANIE

Vážení občania chcem sa touto cestou poďakovať fy RENOVA z Diviackej Novej Vsi, ktorá formou sponzorstva čistila a ošetrila kameň na kríži v obci Hrabovka.

Eva Mráziková, starostka Hrabovka

List starostky obce
Vážení občania,     V dnešných dňoch sa mi dostal do rúk list neznámeho pisateľa (?). Dotkol sa mňa aj mojich

Skrátená pracovná doba
Oznamujeme občanom, že v dňoch 26.07.2016 (utorok) a 27.07.2016 (streda) bude Obecný úrad v Hrabovke otvorený do 13:00 hod. z dôvodu čerpania dovolenky.

OZNAM-Plánované zasadnutie OCZ
Pozvánka

Pozývame Vás na plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2016 o 17.00 hod. v sále KD v Hrabovke s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za I.polrok 2016
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016
6. VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Hrabovka
7. Čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2016
8. Rôzne
9. Záver


Eva Mráziková
starostka obce

Vyhlásenie vyberového konania
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh,s.r.o. so sídlom J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová v zmysle §5 zákona 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka výrobno-technického úseku

Miesto výkonu práce: Nemšová

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
- vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa technického zamerania
- prax minimálne 5 rokov
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- organizačné a manažérske schopnosti
- schopnosť tímovej práce
- aktívne ovládanie štátneho jazyka (slovom a písmom)
- znalosť problematiky a právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti
- spoľahlivosť, flexibilita, komunikatívnosť
- znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel, Outlook)
- znalosť cudzieho svetového jazyka vítaná

Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania
- doklady o prípadnom inom dosiahnutom vzdelaní alebo spôsobilosti
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
- profesijný štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- doklad o požadovanej praxi, vítaný bude doklad s prihliadnutím na kvalifikáciu a rámcovú náplň:
Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
Prevádzkovanie verejných kanalizácií II. až III. kategórie
Montáž určených meradiel
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle §11 ods.4 zákona NR.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer, nástup do funkcie: 1.júla 2016
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke s označením:
,,Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka výrobno-technického úseku´´ najneskôr do 20.júna 2016 na adresu: Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh,s.r.o.,J.Palu 2/3, 914 41 Nemšová. Splnenie kvalifikačných predpokladov a doručenie požadovaných dokladov je podmienkou pozvania na výberové konanie.

V Nemšovej, dňa 2.6.2016 Ing. František Bagin, konateľ spoločnosti

[1]      «      1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [28]