Aktuality

OZNAM zmena webového sídla obce Hrabovka
Obec Hrabovka má od 15.2.2017 spustenú novú webovú stránku, ktorú si môžete
pozrieť na www.obec-hrabovka.sk. Stará webová stránka od tohto dátumu už nebude aktualizovaná a svoju platnosť skončí 30.4.2017.

Pozvánka - neplánované zasadnutie OcZ 15.02.2017
Pozvánka

Pozývame Vás na neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. februára 2017 o 16.00 hod. v sále KD v Hrabovke s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie zmluvy RVS Vlára-Váh
4. Prerokovanie oznámenia COOP Jednota
5. Záver

Eva Mráziková, starostka obce

Pozvánka - obecná zabíjačka a fašiangový pochod masiek
Občianske združenie Vĺčik a obecný úrad v Hrabovke Vás srdečne pozývajú na obecnú fašiangovú zabíjačku, už túto sobotu od dvanástej hodiny v areáli obecného úradu. Fašiangový sprievod vyrazí o trinástej hodine od obecného úradu, všetci ktorý prinesú koláčiky alebo prídu v maske a zúčastnia sa sprievodu, dostanú zabíjačkovú kapustnicu zadarmo. Tešíme sa na Vás už v sobotu od dvanástej hodiny.
---------
Obec Hrabovka
Občianske združenie Vĺčik
info@vlcik.com | www.vlcik.com


Oznam o schválených VZN v obci Hrabovka
Vážení občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15.12.2016 Obecné zastupiteľstvo v Hrabovke na svojom plánovanom zasadnutí schválilo: VZN č. 5/2016, VZN č. 6/2016, VZN č. 7/2016, VZN č. 8/2016 a VZN č. 9/2016. Úplné znenie schválených VZN je k nahliadnutiu na stránke obecného úradu v časti "Dokumenty" alebo na Obecnom úrade v Hrabovke.
Podľa §6 ods. 8 a 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa nariadenie musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykonáva vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní - stránka obecného úradu - časť Dokumenty. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Po tomto termíne sú všetky nariadenia k dispozícii na obecnom úrade.


Pozvánka - plánované zasadnutie OcZ 15.12.2016
Pozvánka

Pozývame Vás na plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabovke, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2016 o 15.00 hod. v sále KD v Hrabovke s nasledovným programom:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
4. VZN č. 5/2016 o sťažnostiach a petíciách
5. VZN č. 6/2016 o správnych poplatkoch a poplatkoch za služby
6. VZN č. 7/2016 o daniach a miestnych poplatkoch za KO
7. VZN č. 8/2016 o podmienkach držania psov na území obce Hrabovka
8. VZN č. 9/2016 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách
9. Rozpočet na rok 2017-2019
10. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019
11. Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2017
12. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2017
13. Plán kultúrno-športových podujatí organizovaných obcou na rok 2017
14. Úpravy rozpoču obce k 31.12.2016
15. RôzneOZNAM
Oznamujeme občanom, že dňa 16.11.2016 bude obecný úrad v Hrabovke zatvorený z dôvodu účasti na konferencii na Trenčianskom samosprávnom kraji.
Dňa 18.11.2016 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

OZNAM-Mediačná poradňa
Vážení občania,
dňa 23.11.2016 v čase od 14.00 - 16.00 hod. bude na OcÚ v Hrabovke k dispozícii mediátorka p. Mgr. Renáta Králiková, ktorá pôsobí v oblasti mimosúdneho riešenia právnych sporov - právna pomoc.V tomto čase sa môžete prísť poradiť prípadne dohodnúť ďaľšie stretnutie pri riešení Vašich problémov v oblasti:
-dedičských sporov
-susedských sporov
-problémy so splácaním pôžičiek
-obchodných sporov a zmlúv

Konzultácie si môžete dohodnúť aj telefonicky na č. 0915038191
alebo e-mailom na: kralikova@mediacnakancelaria.sk

1   |   2   |   3   |   4   |   5      »      [28]